Disclaimer & Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan onze Lash eXtend-website en het lezen van onze juridische disclaimer. Lash eXtend is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66363527 en levert wimperextensions en soortgelijke producten. De Lash eXtend crew en het publiek kunnen deze website gebruiken om daar openbaar beschikbare informatie te verkrijgen.

Het gebruik van informatie verkregen via deze website is op eigen risico van de gebruiker.

Lash eXtend (als portal) doet haar best om te garanderen dat de beschikbare informatie en het aanbieden van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en correct is. Lash eXtend kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie die via deze website wordt verkregen. Lash eXtend neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van de aangeboden diensten, direct of indirect. Dit geldt meer specifiek voor de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om te worden verspreid als algemene informatie. De gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of de daarin opgenomen informatie. De pagina's zijn niet gegarandeerd volledig, correct of up-to-date. Lash eXtend biedt op geen enkele manier garanties.

De website van Lash eXtend bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Lash eXtend liggen. Deze links zijn vermeld om te dienen als informatie voor onze gebruikers en doelgroep. Ook zijn de links te goeder trouw geselecteerd. Lash eXtend neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. Lash eXtend geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud, gegevens, suggesties, verklaringen, software, producten of enig ander materiaal gevonden op deze websites of bronnen, noch kan Lash eXtend hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Het correct functioneren van een (snelle) internetverbinding valt onder de verantwoordelijkheid van de provider. Lash eXtend neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de schade die kan ontstaan ​​wanneer de (snelle) internetprovider zijn verplichtingen niet nakomt. Lash eXtend vrijwaart zich tegen elke vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot een beperkte en/of belemmerde toegang tot haar diensten, bovendien biedt Lash eXtend geen enkele garantie als het gaat om de juiste werking van de website van Lash eXtend. Lash eXtend kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele virussen die aanwezig kunnen zijn op haar website of server die toegang geeft tot de inhoud van Lash eXtend. Behalve in geval van ernstige nalatigheid of gemeen spel kan Lash eXtend niet aansprakelijk worden gesteld voor enige winstderving, of enige bijzondere, incidentele, indirecte, zakelijke of enige andere vorm van schade die voortvloeit uit of verband houdt met de werking van onze website. , onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan.

In het geval dat informatie die misleidend, onjuist of op een andere manier ongepast is onder onze aandacht wordt gebracht, zullen we op een redelijke en eerlijke manier moeite doen om dergelijke informatie aan te passen of te verwijderen .Als u denkt dat dit het geval is, neem dan contact op met onze webmaster via info@LasheXtend.nl.


COPYRIGHT ©2022 LASH EXTEND. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Lash eXtend, met uitzondering van het mogelijke materiaal dat onder het auteursrecht van anderen valt en met de nodige toestemming wordt gebruikt. Het kopiëren, reproduceren of enig ander gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Deze website bevat enkele handelsmerken die door niemand anders dan de eigenaars kunnen worden geclaimd en die niet kunnen worden gebruikt omdat dit in strijd is met het merkenrecht.

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Lash eXtends van toepassing. Dit geldt ook voor het gebruik van deze website. Ze kunnen op aanvraag worden geraadpleegd.

Lash eXtend besteedt veel zorg aan het verstrekken van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van onze websites. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig of actueel is. Om deze reden kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze pagina's. Bovendien neemt Lash eXtend geen verantwoordelijkheid voor de schade die ontstaat als gevolg van gebrekkige en/of gedateerde informatie.

Links naar niet-commerciële entiteiten en organisaties kunnen aanwezig zijn op Lash eXtends-pagina's. Lash eXtend neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.

Bovendien behoudt Lash eXtend zich uitdrukkelijk het recht voor zoals bepaald in artikelnr. 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303)) tot het punt waar deze wet niet anders bepaalt